Kaip puikūs slėniai sraunios Dubysos, miškais lyg rūtom kalnai žaliuoja... Maironis

Direkcijos veiklos tikslai ir funkcijos

1. Direkcijos veiklos tikslai:
1.1. užtikrinti Dubysos regioniniame parke esančių raiškaus Dubysos slėnio, išraižyto intakų ir raguvų, botaniniu požiūriu vertingų miškų su retomis augalų bendrijomis, retų augalų augavietėmis, svarbių vandens paukščių perėjimo ir poilsio migracijų metu vietų bei ypač didelės geomorfologinės, hidrografinės, botaninės bei kultūrinės vertės kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės bei kultūros paveldo vertybių, iš jų Maironio sodybos, jos gamtinės ir kultūrinės aplinkos apsaugą;
1.2. organizuoti ir/ar vykdyti sunaikintų ir pažeistų gamtos, kultūros kompleksų bei objektų atkūrimą;
1.3. sudaryti sąlygas plėtoti pažintinį turizmą ir poilsiavimą tam skirtose zonose bei vietose, nustatytose atitinkamuose regioninio parko teritorijų planavimo dokumentuose;
1.4. vykdyti švietėjišką ir kultūrinę veiklą, propaguoti gamtos ir kultūros paveldą bei jo apsaugą.

2. Direkcija, siekdama savo tikslų, atlieka šias funkcijas:
2.1. organizuoja, koordinuoja ir/ar vykdo regioninio parko kraštovaizdžio stebėseną (monitoringą) ir taikomuosius mokslinius tyrimus, susijusius su kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės bei kultūros paveldo vertybių išsaugojimu, rekreacine ir kita veikla, kaupia informaciją kraštovaizdžio kompleksų, gamtos ir kultūros paveldo vertybių apsaugos, teritorijos rekreacinio naudojimo ir kitose srityse;
2.2. organizuoja ir/ar vykdo saugomų buveinių ir rūšių stebėseną (monitoringą) Direkcijai priskirtose „Natura 2000“ teritorijose bei vertina saugomų buveinių ir rūšių apsaugos būklę.
2.3. organizuoja, koordinuoja ir/ar vykdo regioninio parko kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės, kultūros paveldo objektų apsaugą, teritorijos ar jos atitinkamų dalių, gamtos ir kultūros paveldo objektų apsaugą, pritaikymą lankymui, rekreacinį naudojimą, tvarkymą ir priežiūrą;
2.4. pagal kompetenciją įgyvendina regioninio parko tvarkymo plano sprendinius;
2.5. pagal kompetenciją vykdo regioninio parko kontrolę;
2.6. rengia, įgyvendina, administruoja, dalyvauja įgyvendinant ir administruojant projektus, finansuojamus įvairių fondų lėšomis;
2.7. nustatytąja tvarka dalyvauja teritorijų planavimo dokumentų ir statinių projektų rengimo bei derinimo procese;
2.8. informuoja visuomenę apie regioninio parko kraštovaizdžio būklę, rengiamas programas bei taikomas apsaugos ir tvarkymo priemones, regioninio parko apsaugos ir naudojimo režimo pakeitimus;
2.9. įstatymų nustatyta tvarka organizuoja paslaugų, susijusių su Direkcijos veiklos tikslų ir funkcijų įgyvendinimu, teikimą;
2.10. įstatymų nustatyta tvarka organizuoja lankytojų aptarnavimą;
2.11. teisės aktų nustatyta tvarka rengia regioninio parko strateginio planavimo dokumentus (veiklos ir veiksmų planus, tvarkymo tikslines ir kitas programas);
2.12. pagal kompetenciją vykdo planavimo ir statybos organizatoriaus (užsakovo) funkcijas, kai Direkcija rengia detaliojo ir specialiojo planavimo dokumentus ir statybos projektus;
2.13. rengia ir teikia Tarnybai Direkcijos metinės veiklos planus ir ataskaitas, teikia pasiūlymus Tarnybai Direkcijos finansiniams ištekliams formuoti;
2.14. rengia pasiūlymus Tarnybai dėl teisės aktų pakeitimų, reikalingų Direkcijos tikslams pasiekti;
2.15. teikia informaciją ir konsultuoja savo kompetencijos klausimais regioninio parko žemės valdytojus, naudotojus, kitus fizinius ir juridinius asmenis;
2.16. organizuoja švietėjiškus, kultūrinius renginius, propaguoja ir remia krašto materialios ir dvasinės kultūros paveldą, jo apsaugą;
2.17. bendradarbiauja su Aplinkos ministerijos struktūriniais padaliniais bei jai pavaldžiomis institucijomis, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniais padaliniais, Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir jos padaliniais, Valstybiniu turizmo departamentu prie Ūkio ministerijos, kitomis valstybės ir savivaldos institucijomis, taip pat vietos bendruomenėmis, visuomeninėmis organizacijomis;
2.18. pagal kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;
2.19. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas funkcijas.