Kaip puikūs slėniai sraunios Dubysos, miškais lyg rūtom kalnai žaliuoja... Maironis

Gamtiniai draustiniai

Dubysos hidrografinis draustinis. Plotas 607,2 ha. Tikslas - išsaugoti unikalų Dubysos aukštupio lovinį slėnį, upės vagos vingius ir senvages, Bulavėnų piliakalnį ir Europos bendrijos svarbos 6210 Stepinių pievų, 6270 Rūšių gausių ganyklų ir ganomų pievų, 6510 Šienaujamų mezofitų pievų buveines.

Plauginių botaninis - zoologinis draustinis. Plotas 981,6 ha. Tikslas išsaugoti ir atkurti Rytų Žemaičių plynaukštei būdingus spygliuočių ir lapuočių miškus su Europos bendrijos svarbos 9050 Žolių turtingų eglynų, 9160 Skroblynų buveinėmis ir zoologiniu bei mikologiniu požiūriu vertingas ekosistemas.

Luknės geomorfologinis draustinis. Plotas 1155,4 ha. Tikslas – išsaugoti platų Dubysos erozinį slėnį su raiškiais eroziniais kairiųjų intakų slėniais ir smulkiai raguvotais dešiniaisiais šlaitais, Dubysos upės vagą su senvagių fragmentais, Europos bendrijos svarbos pievų (6210 Stepinės pievos, 6270 Rūšių gausios ganyklos ir ganomos pievos, 6510 Šienaujamos mezofitų pievos) ir miškų (9050 Žolių turtingų eglynų, 9160 Skroblynų, 9180 Griovų ir šlaitų miškai) buveines su saugomų augalų ir gyvūnų rūšių, ypač melsvojo gencijono, raudonosios ir baltijinės gegūnių, žalsvažiedės blandies, totorinės maludės, tulžio, griežlės, ūdros, lašišos, kraujalakinio ir gencijoninio (Phengaris alcon) melsvių, didžiojo auksinuko (Lycaena dispar), pietinio perlinuko (Brenthis daphne), pievinio satyriuko (Coenonympha tullia)  buveinėmis, Padubysio piliakalnį;

Kirkšnovės geomorfologinis draustinis. Plotas 180,9 ha. Tikslas – išsaugoti Kirkšnovės upės vingiuotą slėnį su salpa, mozaikiškai apaugusiais ir atvirais šlaitais.

Palono hidrografinis draustinis. Plotas 112,5 ha. Tikslas – išsaugoti unikalų, žmogaus ūkinės veiklos beveik nepaliesto švaraus upelio etaloninį pavyzdį, jo slėnį su šlaitais ir atodangomis.